ÜYELİK
TÜZÜK

Üyelik şartlarımıza ilişkin ilgili Tüzük maddelerini aşağıda bilginize sunarız.

DERNEĞİN AMACI, MADDE 3; Derneğin amacı, Anayasa’mızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, genç İş İnsanlarının; liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle, kamu yararının elde edilmesi ve kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için, yurt çapında, tüm toplumun sosyoekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Üniversite dahil, okul öncesi her düzeyde eğitimsel yapılanma, gençler öncelikli olmak üzere ülkemizin demokratik fırsat penceresinden küresel aktif iş gücü oluşumuna katkı sağlamak, yaşlılar için aktif emeklilik yapılanmasını güçlendirmek, engelli ve özel kişiler için aktif, engelsiz ve güvenli kurumsal destek sunarak aktif yaşamlarını kolaylaştırmak, öğrencilerin finans, barınma, beslenme, araştırma, kariyer geliştirme, spor ve sosyal gereksinimleri için katkı sağlamak, ülke turizmimize eğitim, sosyal güvenlik, sağlık alanlarında destek sunmak, kültür ve sanat gibi somut ülke zenginliklerimizin küresel boyutta farkındalığını güçlendirmek, iş dünyamızın küresel ağırlığını geliştirmek, iklim değişikliklerinin olumsuzluklarını gidererek çevreyi korumada etkin olmak, enerji güvenliği, çeşitliliği ve enerji ekonomisi alanında destek sunmak gibi kamuya yararlı çalışmalar yaparak devlet hizmetlerini kolaylaştırmaktır.

Derneğin vizyonu, Türk genç girişimcisinin Türkiye’deki ve Dünya’daki sesi olmak, Türk genç girişimcisini Dünya’ya tanıtmaktır. Dernek, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle ulusal ve uluslararası ekonomik politikalarının oluşturulmasına, bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunur.

Dernek, Türkiye’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve iş birliği ağlarının geliştirilmesini hedeflemektedir.

ÜYELİK MADDE 6 : Dernek, Tüzük’te yazılı koşulları taşıyan; asil ve onursal olmak üzere iki tür üyeden oluşur. Asil üyeler; aşağıda yer alan koşulları yerine getirmesi şartıyla üyeliği kabul edilen gerçek veya tüzel kişilerdir. Onursal üyeler ise; 46 yaşından gün almış olan gerçek kişi asil üyelerdir. Yönetim Kurulu kararı ile tüzel kişilere de onursal üyelik verilebilir.

Dernek’in amaçlarını kabul eden gerçek veya tüzel kişiler Derneğe ve şubelerine üye olabilirler. Yalnızca şubeye üye olmak üzere başvuru yapılamaz. Dernek üyeliğine başvurmak isteyen medeni hakları kullanma ehliyetine sahip kişilerin Dernekler Kanunu'nun aradığı koşulların yanı sıra aşağıdaki şartlara haiz olmaları gereklidir.

1)Gerçek kişiler için;

  1. 20 yaşını bitirmiş olmak ve 46 yaşından gün almamış olmak,
  2. Ticari ve Sınai faaliyette bulunmak veya bu faaliyeti gösteren bir şirketin ortağı olmak veya ekonomiye ve topluma yön veren kuruluşların temsil ve ilzama yönelik yetkili üst düzey yöneticisi konumunda olmak,
  3. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle mahkûm olmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 316 (suç için anlaşma), 317 (askeri komutanlıkların gaspı) ve 318’inci (halkı askerlikten soğutma) maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkum olmamak veya suçun vasfı veya niteliği önemli olmaksızın 2 yıldan uzun süreli hapis cezasına mahkum olmamak.
  4. Biri Dernek’te en az 3 yıllık üye olmak kaydıyla 3 asil üye tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formu, 4 adet renkli vesikalık fotoğraf, 2 adet ikametgâh senedi, 2 adet nüfus kâğıdı sureti (Nüfus kağıdında belirtilen doğum tarihi esas alınıp bilahare yapılan yaş tashihleri dikkate alınmaz) ve T.C. Başsavcılıkları’ndan alınacak 1 adet vukuatlı sabıka kaydından oluşan başvuru evrakını ilgili Dernek organlarına teslim etmek.

2023 Yıllık aidat: 8.600 TL
Giriş Bağışı: 60.000 TL

2)Tüzel kişiler için;

  1. Ticari ve sınai faaliyette bulanan veya ekonomiye ve topluma yön veren yapı ve niteliğe sahip olmak,
  2. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler: tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,
  3. Biri Dernek'te en az 3 yıllık üye olmak kaydıyla 3 asil üye tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formu, tüzel kişinin kayıtlı olduğu sicil belgesinin örneği ve imza sirkülerinden oluşan başvuru evrakını ilgili dernek organlarına teslim etmek.
  4. Ayrıca Yönetim Kurulu, tüzel kişi olarak derneğe üye olacaklara yapacağı yazılı bildirim veya ilan ile sermaye yeterlilik ve faaliyet konusunun dernek amaçlarına uygunluğu koşulunu tutturmalarını da isteyebilir.
  5. TüzeI kişiyi dernekte temsiI ederek tüzel kişi üye adına oy kullanacak temsilcinin başvuru sürecinde derneğe bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu temsilcinin, tüzel kişinin yönetim kurulu veya icra kurulu üyelerinden biri olması ve işbu maddenin "1) Gerçek Kişiler İçin" başlığında yer alan (a) ve (c) bendindeki koşulları haiz olması zorunludur. Tüzel kişi üyenin temsilcisinin değiştirilmesi halinde de bu madde hükümleri geçerli olup, değişiklik Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Derneğe üye olmak için başvuran kişi evraklarını ikamet ettiği ilde derneğin şubesi var ise Şube Yönetim Kurulu'na, yok ise dernek merkezine imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile teslim etmek zorundadır. Derneğin şubesi olan illerde doğrudan dernek Yönetim Kurulu'na üyelik başvurusunda bulunamaz. Şube aracılığı ile yapılan başvurular en geç 15 gün içinde Şube Yönetim Kurulu'nun da görüşü belirtilerek dernek Yönetim Kurulu'na imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile ulaştırılmak zorundadır. Yönetim Kurulu üyelik için takdim edilen adaylar hakkında başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak oy çokluğu esasına dayanarak cevaplamak ve sonucu adaya ve ilgili şubeye bildirmek zorundadır. Üyelik, Yönetim Kurulu'nun karar tarihi itibariyle başlar. Yönetim Kurulu'nun iradesi sınırsızdır. Üye konusunda görüşü reddedilen şubeye veya başvurusu reddedilen adaya ret nedeninin bildirilmesi Yönetim Kurulu'nun inisiyatifindedir. Üye kabul edilen kişiler hem başvuruyu yapmış oldukları şubenin hem de Genel Merkez'in üyeliğine kabul edilmişlerdir. Şube olmayan yerlerden başvuruları kabul edilen kişiler yalnızca dernek üyeleridir. Üyenin ikamet ettiği ilde, üye yurtdışında ikamet ediyor ise bulunduğu ülkede daha sonra şube kurulması halinde, şubenin kurulmasını izleyen 30 gün içinde, üyenin ikametgahını şube olan bir ile veya ülkeye nakletmesi halinde, üyenin yeni ikametgah bilgilerinin dernek Yönetim Kurulu'na ulaşmasını izleyen 30 gün içinde şube üyeliği için gerekli kayıtlar tamamlanır. Dernek üyeliğinin yanı sıra üyeler birden fazla şubeye üye olamazlar. Derneğe üye olmak için başvuran kişi yurtdışında ikamet etmekte ise bulunduğu ülkede derneğin şubesi olması halinde bu Şube Yönetim Kurulu'na üyelik evraklarını teslim etmek zorundadır.

  • Tüzel kişi üyeler için yıllık aidat ve giriş bağışı miktarları, gerçek kişi üyeler için geçerli olanın iki katı tutarındadır.

2023 Yıllık aidat: 17.200 TL
Giriş Bağışı: 120.000 TL