TÜGİAD BAŞKANI
Anıl Alirıza ŞOHOĞLU

 Tüzük

Üyelik - Madde 6: Dernek, Tüzük’te yazılı koşulları taşıyan; asil ve onursal olmak üzere iki tür üyeden oluşur. Asil üyeler; aşağıda yer alan koşulları yerine getirmesi şartıyla üyeliği kabul edilen gerçek veya tüzel kişilerdir.
Onursal üyeler ise; 46 yaşından gün almış olan gerçek kişi asil üyelerdir.
Yönetim Kurulu kararı ile tüzel kişilere de onursal üyelik verilebilir.
Dernek’in amaçlarını kabul eden gerçek veya tüzel kişiler Derneğe ve şubelerine üye olabilirler. Yalnızca şubeye üye olmak üzere başvuru yapılamaz. Dernek üyeliğine başvurmak isteyen medeni hakları kullanma ehliyetine sahip kişilerin Dernekler Kanunu'nun aradığı koşulların yanı sıra aşağıdaki şartlara haiz olmaları gereklidir.

1) Gerçek kişiler için;

a.         20 yaşını bitirmiş olmak ve 46 yaşından gün almamış olmak,

b.        Ticari ve Sınai faaliyette bulunmak veya bu faaliyeti gösteren bir
şirketin ortağı olmak veya ekonomiye ve topluma yön veren kuruluşların temsil ve ilzama yönelik yetkili üst düzey yöneticisi konumunda olmak,

c.         Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle mahkûm olmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 316 (suç için anlaşma), 317 (askeri komutanlıkların gaspı) ve 318’inci (halkı askerlikten
soğutma) maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkum olmamak veya suçun vasfı veya niteliği önemli olmaksızın 2 yıldan uzun süreli hapis cezasına mahkum olmamak.

d.        Biri Dernek’te en az 3 yıllık üye olmak kaydıyla 3 asil üye
tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formu, 4 adet renkli vesikalık fotoğraf, 2 adet ikametgâh senedi, 2 adet nüfus kâğıdı sureti (Nüfus kağıdında belirtilen doğum tarihi esas alınıp bilahare yapılan yaş tashihleri dikkate alınmaz) ve T.C. Başsavcılıkları’ndan alınacak 1 adet vukuatlı sabıka kaydından oluşan başvuru evrakını ilgili Dernek organlarına teslim etmek.

                2019 Yıllık aidat: 4.200 TL
                Giriş Bağışı: 9.000 TL 

2)Tüzel kişiler için; 

a} Ticari ve sınai faaliyette bulanan veya ekonomiye ve topluma yön veren yapı ve niteliğe sahip olmak, 

b) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler: tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak, 

c) Biri Dernek'te en az 3 yıllık üye olmak kaydıyla 3 asil üye tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formu, tüzel kişinin kayıtlı olduğu sicil belgesinin örneği ve imza sirkülerinden oluşan başvuru evrakını ilgili dernek organlarına teslim etmek.

d) Ayrıca Yönetim Kurulu, tüzel kişi olarak derneğe üye olacaklara yapacağı yazılı bildirim veya ilan ile sermaye yeterlilik ve faaliyet konusunun dernek amaçlarına uygunluğu koşulunu tutturmalarını da isteyebilir. 

e) TüzeI kişiyi dernekte temsiI ederek tüzel kişi üye adına oy kullanacak temsilcinin başvuru sürecinde derneğe bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu temsilcinin, tüzel kişinin yönetim kurulu veya icra kurulu üyelerinden biri olması ve işbu maddenin "1) Gerçek Kişiler İçin" başlığında yer alan (a) ve (c) bendindeki koşulları haiz olması zorunludur. Tüzel kişi üyenin temsilcisinin değiştirilmesi halinde de bu madde hükümleri geçerli olup, değişiklik Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır.

Derneğe üye olmak için başvuran kişi k evraklarını ikamet ettiği ilde derneğin şubesi var ise Şube Yönetim Kurulu'na, yok ise dernek merkezine imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile teslim etmek zorundadır. Derneğin şubesi olan illerde doğrudan dernek Yönetim Kurulu'na üyelik başvurusunda bulunamaz. Şube aracılığı ile yapılan başvurular en geç 15 gün içinde Şube Yönetim Kurulu'nun da görüşü belirtilerek dernek Yönetim Kurulu'na imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile ulaştırılmak zorundadır. Yönetim Kurulu üyelik için takdim edilen adaylar hakkında başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak oy çokluğu esasına dayanarak cevaplamak ve sonucu adaya ve ilgili şubeye bildirmek zorundadır. Üyelik, Yönetim Kurulu'nun karar tarihi itibariyle başlar. Yönetim Kurulu'nun iradesi sınırsızdır. Üye konusunda görüşü reddedilen şubeye veya başvurusu reddedilen adaya ret nedeninin bildirilmesi Yönetim Kurulu'nun inisiyatifindedir. Üye kabul edilen kişiler hem başvuruyu yapmış oldukları şubenin hem de Genel Merkez'in üyeliğine kabul edilmişlerdir. Şube olmayan yerlerden başvuruları kabul edilen kişiler yalnızca dernek üyeleridir. Üyenin ikamet ettiği ilde, üye yurtdışında ikamet ediyor ise bulunduğu ülkede daha sonra şube kurulması halinde, şubenin kurulmasını izleyen 30 gün içinde, üyenin ikametgahını şube olan bir ile veya ülkeye nakletmesi halinde, üyenin yeni ikametgah bilgilerinin dernek Yönetim Kurulu'na ulaşmasını izleyen 30 gün içinde şube üyeliği için gerekli kayıtlar tamamlanır. Dernek üyeliğinin yanı sıra üyeler birden fazla şubeye üye olamazlar. Derneğe üye olmak için başvuran kişi yurtdışında ikamet etmekte ise bulunduğu ülkede derneğin şubesi olması halinde bu Şube Yönetim Kurulu'na üyelik evraklarını teslim etmek zorundadır.

  • Tüzel kişi üyeler için yıllık aidat ve giriş bağışı miktarları, gerçek kişi üyeler için geçerli olanın iki katı tutarındadır.

2019 Yıllık aidat: 8.400 TL
Giriş Bağışı: 18.000 TL 

ÜYELERİMİZDEN HABERLER
Ali Güral
TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güral’ın, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Güral Şirketler Grubu’na ait olan Güral Premier Otelleri, Finlandiya’da düzenlenen World Luxury Hotel Awards’ta iki ödül aldı. Güral Premier Tekirova oteli ‘’Avrupa’nın En İyi Her Şey Dahil En Lüks Aile Oteli’’ ödülünü alırken, Güral Premier Belek oteli ‘’Türkiye’nin En İyi Kıyı Oteli’’ ödülünü kazandı. Üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz
Zafer Küçükşabanoğlu
TÜGİAD Merkez Üyesi Sayın Zafer Küçükşabanoğlu’nun yazdığı ‘’Türkiye-ABD İlişkilerinde Özal’lı Yıllar’’ kitabı yayına girmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Nur Gül Arslan
TÜGİAD Bursa Üyesi Sayın Nur Gül Arslan, TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanlığı’na seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Yılmaz Doğan
TÜGİAD Ankara Üyesi Sayın Yılmaz Doğan kurucu ortağı olduğu Qzens Furniture & Design için tasarladığı ürünlerle, 100’den fazla ülkeden 18,450 tasarım başvurusunun yarıştığı, 250 uluslararası tasarımcı ve akademisyenin jüri olarak 110 ayrı kategoride değerlendirme yaptığı, dünyanın en büyük jürisine sahip tasarım yarışması “A DESIGN AWARD”dan; 3 Silver (ikincilik) ve 1 Iron (dördüncülük) ödülü kazanarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. Üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Hüseyin Köksal Çınar & Furkan Yücel Çınar
TÜGİAD Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Köksal Çınar ve TÜGİAD Ankara Üyesi Sayın Furkan Yücel Çınar’ın Grup Firmaları HC Tek Savunma LTD. ŞTİ. ‘nin ürettiği otomatik namlu temizleme cihazı ‘ÇINGI’ için Savunma Sanayi Başkanlığı’nın İştiraki olan SSTEK A.Ş. ile Tedarik Anlaşması imzalanmıştır. Üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
S. Emre Gencer
TÜGİAD Bursa Üyesi Sayın Emre Gencer, 20 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Makine İmalatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu’nda 17. Dönem Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Nilüfer Çevikel
TÜGİAD Başkan Yardımcısı Sayın Nilüfer Çevikel, 13 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen DOSABSİAD Olağan Genel Kurulu’nda 17. Dönem Başkanı seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Özgür Erdem İncesu
TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Erdem İncesu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonucunda Çankaya Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Barış Gül
TÜGİAD Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Barış Gül, 16 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) Güney Marmara Şubesi Olağan Genel Kurulu sonucunda tekrar Başkan seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Sıdıka Baysal
TÜGİAD Merkez Üyemiz Sayın Sıdıka Baysal, 2019 Ocak ayı itibarıyla Uluslararası Barolar Birliği Avrupa Bölgesi Forumu’nun ilk Türk Eş-Başkanı olarak atanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.